Danmarks Skolebibliotikarer

Billede

Danmarks Skolebibliotekarer arbejder med og tager initiativer til:
• At fremme en udvikling og styrkelse af læringscenterteamet
• At udvikle og fremme pædagogisk vej- ledning og formidling i læringscentret med særlig vægt på IT og medier
• At fokusere på udvikling af kulturkompe- tencer og kulturbegrebet i læringscenter- regi, herunder kultur i fagene
• At fokusere på læringscentrets rolle i forbindelse med fagdidaktik og Fælles Mål 2009
• At sætte dagsordenen, når det gælder udviklingen af skolebibliotekerne i Dan- mark.
• At sætte afgørende fingeraftryk på man- ge områder alene og i samarbejde med andre faglige organisationer. Vi arbejder bl.a. i ministerielle udvalg og på Center for Børnelitteratur.
• Foreningens formål er at arbejde for bedre ansættelsesforhold og uddannel- sesforhold for skolebibliotekarer samt virke for en stadig bedre udbygning af skolebiblioteket i alle dets former og at fremme de pædagogiske og metodiske bestræbelser, der sigter mod at udnytte dets muligheder.
• Formålet søges virkeliggjort gennem samarbejde mellem lokalkredsene, re- præsentantskabet og Landsstyrelsen.
Medlemmer
• Danmarks Skolebibliotekarer optager som almindelige medlemmer lærere, der arbejder ved eller har arbejdet ved sko- lebiblioteker/pædagogiske servicecentre eller ved regionale samlinger med til- knytning til skolebiblioteker.
• Medlemskab af Danmarks Skolebibliote- karer forudsætter medlemskab af Dan- marks Lærerforening for enhver, som har ret til at være almindeligt medlem af Danmarks Lærerforening.

Gå til hjemmeside